• چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

تست سیم کشی

* دور موتور

* میل سوپاپ

* کیلومتر

* دمای آب

* دمای هوا

* فشار مانیفولد

* اکسیژن 

* دریچه گاز

* فشار مخزن گاز

* دمای گاز

* پدال گاز

* سطح مخزن سوخت

* کیسه هوا

* ترمز ضد قفل

سفارش