• چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

ECU تست TDE4-NEW

تاریخ : ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۸

نود ایران خودرو - شبکه سایپا


نود ایران خودرو : 

FN - CCN - iCN - CBM

تست ٰ دانلود و برنامه ریزی و . . . 

شبکه سایپا :

پراید - تیبا ٰ

کیلومتر <-- iCN

Airbag - ABS